คณะผู้ประกอบการธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกสิ ์การค้าการลงทุนเส้นทางสหภาพเมียนมาร์

คณะผู้ประกอบการธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกสิ ์การค้าการลงทุนเส้นทางสหภาพเมียนมาร์

คณะผู้ประกอบการธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกสิ ์การค้าการลงทุนเส้นทางสหภาพเมียนมาร์
     คณะผู้ประกอบการธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกสิ ์การค้าการลงทุนเส้นทางสหภาพเมียนมาร์ โดยมีการตั้งขบวนรถยนต์และรถบัสพร้อมกันที่หน้าโรงแรมเซนทาราแ ม่สอดฮิลล์รีสอร์ท โดยมีนาย ธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เดินทางมาทำการปล่อยขบวนรถพร้อมกล่าวให้กำลังใจกับคณะผู้ประกอบการธุรกิจ  ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์มีจุดน่าสนใจหลายด้าน อาทิมีเขตเศรษฐกิจที่ สําคัญ คือติละวา (Thilawa) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่พร้อมรับนักลงทุนต่างชาติ อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ใน ระดับต่ำ คือประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากเมียนมาร์เปิดประเทศมีปริมาณเงินลงทุนจาก ต่างประเทศเพิ่  มสูงขึ้นถึงสามเท่าตัว ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี แต่อย่างไรก็ตามเมียนมาร์ก็มีข้อจํากัดหลายประการ อาทิราคาที่ดินและค่าเช่าที่ดินในเขตเมือง (ย่างกุ้ง) ราคาแพง กฎหมายของเมียนมาร์ยังไม่มีความ ชัดเจนเพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ
     เส้นทางการค้าใหม่ จากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเส้นทาง เชื่อมโยงการค้าที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนอีกเส้นทางหนึ่ง กําลังมีการพัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่องเป็นที่ สนใจของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ยังติดปัญหาเส้นทางบางช่วง ที่ต้องใช้ความชํานาญของคนในพื้นที่ในการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังมีข้อจํากัดในการลงทุนของนักลงทุน ต่างชาติในประเทศพม่า ผู้ร่วมคณะเดินทางให้ขอเสนอแนะว่าควรให้ภาครัฐเป็นผู้นําในการเข้ามาเจรจา การค้าเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในการเข้ามาดําเนิน ธุรกิจในประเทศพม่า จึงเห็นควรดําเนินกิจกรรมการสํารวจเส้นทางการค้าเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนและ สร้างพันธมิตรทางการค้าต่อไป
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป