การส่งมอบร้านค้าประชารัฐสุขใจShop : พะเยา

การส่งมอบร้านค้าประชารัฐสุขใจShop : พะเยา

จังหวัดพะเยาได้มีการส่งมอบร้านค้าประชารัฐสุขใจShop เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิย.2559 ณ ร้านค้าประชารัฐสุขใจShop สถานีบริการปั้มน้ำมันวันศิริเซอร์วิส ต.เวียง อ.เมืองพะเยา ระหว่าง นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานเชียงราย) และ นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เพื่อให้สามารถดำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่OTOPพะเยาต่อไป

…ด้วยกระทรวงมหาดไทยโดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดดำเนินงานโครงการร้านค้าประชารัฐสุขใจร่วมกัน
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะในการบริหารจัดการร้านค้าที่เป็นระบบ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า otop หรือสินค้าชุมชนและสนับสนุนการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างรายได้ชุมชนที่มีความมั่นคงและยั่งยืนมีเป้าหมายที่จะดำเนินการทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 148 แห่งทั่วประเทศ
จังหวัดพะเยามีร้านค้าประชารัฐสุขใจจำนวนทั้งสิ้น 2 แห่งคือ แห่งที่ 1 สถานีปั๊มน้ำมัน ปตท.ฟูแสงเซอร์วิส ที่บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา และแห่งที่ 2 คือสถานี ปตท.วันศิริเซอร์วิส ที่ตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ลักษณะการทำงานคือ..
1.บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชน รับผิดชอบสนับสนุนพื้นที่ตั้งร้านค้าประชารัฐในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือปั๊มน้ำมันในกำหนดมาตรฐานการใช้พื้นที่ 
2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับผิดชอบการจัดสร้างอาคารร้านค้าประชารัฐ 
3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณสำหรับการบริหารร้านค้าประชารัฐ
และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการร้านค้าประชารัฐ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
1.คัดเลือกคนขายภายในร้านค้าประชารัฐจำนวน 2 คนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีวุฒิการศึกษาม. 6 หรือปวช. ขึ้นไป 
2.จากการรวบรวมและจัดส่งสินค้าเข้าร้านค้าประชารัฐร่วมกับผู้แทน สสว. และพลังงานจังหวัดร่งมกันพิจารณา
3.สำนักงานพระรามส่วนจังหวัดจะต้องกำกับดูแลและช่วยเหลือผู้ขายในการจำหน่ายจัดสินค้าภายในร้าน ให้ดูสวยงามน่ารู้ น่าสนใจโดยรูปแบบและโซนการจัดวางสินค้า
และ 4 กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการฝึกอบรมคนขายในร้านค้าประชารัฐในภายในเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และร้านค้าประชารัฐจะสามารถเปิดดำเนินการทั้ง 2 แห่งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..