การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อ.เชียงคำ ประเทศไทย และ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อ.เชียงคำ ประเทศไทย และ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อ.เชียงคำ ประเทศไทย และ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิย.2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดพะเยากับแขวงไชยบุรี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม 2555 ณแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นชอบให้อำเภอชายแดนของจังหวัพะเยากับเมืองชายแดน ของแขวงไชยบุรี มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น

เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการกีฬาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพะเยากับแขวงไชยบุรี ประกอบกับกรมการปกครองได้ทำการทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือกำหนดให้ดำเนินการโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน people to people คอนเน็คทิวิตี้

เป็นโครงการสำคัญเพื่อเชื่อมความเชื่อมโยงระดับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาจึงร่วมกับเมืองคอบแขวงไชยบุรีจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน people to people คอนเน็คทิวิตี้ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชนในพื้นที่ชายแดน 2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยากับเมืองคอบ แขวงไชยบุรีเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รักการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั้งสองประเทศโดยให้มีการแข่งขันกันเป็นประจำทุกปีโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพโดยในปี 2559 อำเภอเชียงคำรับเป็นเจ้าภาพ

ในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬารวม 4 ชนิด กีฬาประกอบด้วยฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตองมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 400 คน

ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้ร่วมสนับสนุนด้วยดี

ภาคเช้า..เวลา 7.00 น. คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเมืองคอบแขวงไชยบุรี สปป. ลาวเดินทางมาถึงจุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาวที่บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา

เวลา 08.00 น.เป็นกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ ประธาน โดย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ ร่วมกะับ นายสมนึก สิงห์คำ รองเจ้าเมืองคอบ แขวงไชยบุลี สปป.ลาว

และเวลา 09.00 น.เริ่มการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทดังกล่าว..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..