กำหนดการประชุมนานาชาติ CCPP 2014

กำหนดการประชุมนานาชาติ CCPP 2014

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ:

ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557

 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา

09.00 – 09.20  พิธีเปิดการประชุม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   09.20 – 10.40

ปาฐกถาพิเศษ (1)

โดย Professor Dr.Stein Tonnesson

Research Professor at Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Between Scylla and Charybdis: Harnessing the Potential of New Media for Conflict Transformation”

โดย Sanjana Yajitha Hattotuwa
Head of the Media Unit, Centre for Policy Alternatives, Sri Lanka

 11.00 – 12.30 การนำเสนอผลงาน 1

2.30 – 13.30  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 15.00 การนำเสนอผลงาน 2  

15.00 – 15.15 พัก  

15.15 – 16.45 การนำเสนอผลงาน 3  

18.30 – 21.30 งานเลี้ยงต้อนรับ คณะรัฐศาสตร์

 

วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557

 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา

09.00 – 09.15 ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  

09.15 – 10.00 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Peace Journalism as a Contribution to Conflict Resolution”

Associate Professor Dr. Jake Lynch

Director of the Centre for Peace and Conflict Studies (CPACS), University of Sydney, Australia

10.00 – 10.30 พัก  

10.30 – 12.30 การนำเสนอผลงาน 1  

12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 15.00 การนำเสนอผลงาน 2/เวทีเสวนา/นิทรรศการ

15.00 – 15.15 พัก  

15.15 – 16.00 ปาฐกถาปิดการประชุม  

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557

09.00 – 15.00 เที่ยวชมสถานที่สำคัญของปัตตานี

 ABOUT THE AUTHOR