ขยายเวลาการรับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการ “ภูมิภาค 3.0 : แลต๊ะแลใต้” รุ่น 1

ขยายเวลาการรับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการ “ภูมิภาค 3.0 : แลต๊ะแลใต้” รุ่น 1

รายการ ภูมิภาค 3.0 ช่วง แลต๊ะแลใต้

“ขยายเวลา” รับสมัครผู้ผลิตอิสระภาคใต้
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 กันยายน 2559
20160309171348.jpg

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ที่สนใจพัฒนาทักษะการผลิตรายการที่มีแง่มุมในประเด็นทางสังคม พร้อมก้าวสู่การเป็นทีมผลิตรายการ ภูมิภาค 3.0  ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สื่อสาร รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นภายใต้การทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อพลเมือง และกลไกการทำงานของเครือข่ายกองบรรณาธิการร่วมระดับภูมิภาค เพื่อสื่อสารรายการต้นแบบสื่อสาธารณะ โดยรวมประเด็นเนื้อหาจากทั้ง 3 ภาค มีความยาวรวม 60 นาที ในส่วนเนื้อหาจากภาคใต้ในช่วง แลต๊ะแลใต้ ความยาว 15-20 นาที เพื่อบอกเล่าแง่มุมทางสังคมของภาคใต้ในแง่มุมใหม่   

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่ถูกถ่ายทอดโดยผู้ผลิตภาคพลเมืองอันเป็นการสร้างการส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อไปพร้อมกัน ดังนั้น จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตรายการภูมิภาค 3.0 : แลต๊ะแลใต้ ภายใต้แผนพัฒนาผู้ผลิตภาคพลเมือง ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ผลิตสื่อที่ผ่านการอบรมทักษะร่วมกับฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสาธารณะ หรือเป็นผู้ผลิตสื่อที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการในประเด็นทางสังคม
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีบุคลากรที่มีทักษะด้านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ ไม่เกิน 3 คน โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตมาแสดง
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีโครงเรื่องและรายละเอียดข้อมูลประเด็น “แลต๊ะแลใต้” ที่อยากจะบอกเล่า โดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอตามเอกสารแนบ (คลิ๊ก) รวมทั้งจัดทำคลิป Draft Cut เพื่อนำเสนอประเด็นดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีอุปกรณ์การผลิตรายการ
 • กล้องระบบ HD และอุปกรณ์บันทึกเสียง ระดับออกอากาศ
 • คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ Effect CG / mixed เสียง
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมยืนยันความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการอบรมอย่างครบถ้วนทั้งกระบวนการและสามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน  

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายใน วันที่ 10 กันยายน  2559 โดยแนบส่งตามอีเมลทั้งหมดนี้

jarjar008@gmail.com , eehanii.chaheng105@gmail.com , abdqoiyum@gmail.com , kam21121@gmail.com

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2790-2638, 0-2790-2375, 08-6292-2771, 08-7674-0505

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพผลิตรายการ “ภูมิภาค 3.0 : แลต๊ะแลใต้” จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน
 3. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามดุลพินิจของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะถือเป็นที่สิ้นสุด

ความร่วมมือจากสำนักฯ ต่อผู้ร่วมโครงการ

 1. สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จะจัดกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากร และวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนดและถอดบทเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในหมวดที่กำหนดตามข้อบังคับของ ส.ส.ท.
 3. เนื้อหารายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางของ Thai PBS ตามสมควร
 4. ผู้ร่วมโครงการที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนารายการออกอากาศได้ตามมาตรฐาน ของ ส.ส.ท. สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

เทคนิคและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำมาร่วมในการอบรม

 1. มีทักษะพื้นฐานด้านการเขียนบท และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ
 2. มีอุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการเพื่อให้ได้มาตรฐานสำหรับออกอากาศ

แผนปฏิบัติงาน 

วันที่

แผนการทำงาน

1- 10 ตุลาคม 2559

 ประกาศรับสมัคร

15 ก.ย. 2559

 ประกาศผลผู้ร่วมฝึกอบรม

 20 ก.ย. 2559

 ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม

26 -28 ก.ย.2559

 Pre-Production อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ ครั้งที่ 1

28 ก.ย.  –  20 ต.ค.2559

 Production: พัฒนาโครงเรื่อง / ถ่ายทำ / ตัดต่อ / ส่งงานงานดราฟต์ที่ 1

28- 30 ต.ค. 2559

 Post Production อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ ครั้งที่ 2 (พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน On Air)

 5 พ.ย.  2559

 ส่งผลงานการอบรมชิ้นสมบูรณ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิ๊ก) 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง