ขอเชิญผู้ที่่สนใจในเขตภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ขอเชิญผู้ที่่สนใจในเขตภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับสถานประกอบการโดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนพร้อมทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือ แผน improvement กระบวนการผลิต ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

–  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

–  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์

–  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

–  อุตสาหกรรมจักรกลเกษตรและชิ้นส่วน

–  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของโครงการ

1. สัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่

ห้วข้อที่น่าสนใจ

– กล่าวเปิดโครงการ โดย ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)

– การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทย 

โดยวิทยากร ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

อดีต Senior Aerospace Engineer ระดับ GS-14 องค์การอวกาศ NASA, USA.

รองผู้อำนวยการศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

– เสวนาความสำคัญของการออกแบบวิศวกรรมกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน สถาบัน และผู้ประกอบการ 

– การประยุกต์ใช้การออกแบบวิศวกรรมในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

– เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

2.คัดเลือกสถานประกอบการโดยคัดเลือกจากแบบประเมินศักยภาพ , ความพร้อมในการพัฒนาต้นแบบจริงและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรมและพร้อมที่จะบ่มเพาะต่อยอดในการสร้างต้นแบบชิ้นงานต่อไป

3.โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมภาคปฏิบัติ   
การออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์  

  จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ CAE กับโจทย์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ แสดงผลเป็นตัวอย่างแบบง่าย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในวิธีที่ประหยัดกว่าเดิม ระยะเวลารวม 3 วัน ในเดือนมีนาคม 2559 (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง) 

 
4.ให้คำปรึกษาและสร้างต้นแบบ 
โดยจะได้รับการสนับสนุนจัดทำต้นแบบ 35,000 บาท/ชิ้นงาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคให้คำปรึกษาและดำเนินการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือ แผน improvement กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเป้าหมาย
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

• ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน

• ผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมการจัดทำต้นแบบชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนทดแทน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 02-564-6310-11 ต่อ 117 หรือ  E-mail: marketing@decc.or.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/cj3N3n

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> >>Click<<

***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

*** ขอสงวนสิทธิการเข้ากิจกรรมในโครงการโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่เปิดรับการลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)***

 ABOUT THE AUTHOR

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในด้านการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ต่อมามีแนวโน้มว่า บริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตน