ข่าว : จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข่าว : จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

1

เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2557 โดยมีว่าที่ ร.ต. ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์

2

แนว นโยบายการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เกี่ยว ข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันกำหนดเวลา ซึ่งมีคณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

3

ว่า ที่ ร.ต. ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ซึ่งในปี 2557คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยจัดสรรเพื่อใช้ในโครงการปกติ จำนวน 2,200 ล้านบาท และโครงการพิเศษ 14 โครงการ จำนวน 1,800 ล้านบาท

4

เพื่อ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ สร้างโอกาสขยายช่องทางธุรกิจที่หลากหลาย จนสามารถผลักดันให้สหกรณ์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ทั้งในระบบการผลิต การตลาด การกระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงสมาชิกและบุคคลทั่วไป

เพื่อ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ต่อไป ว่าที่ ร.ต. ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ กล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติและจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ในโครงการต่างๆ รวม 27 แห่ง จำนวน 59.505 ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 10,791 ราย ได้ประโยชน์จากเงินทุนสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้งานส่งเสริมสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการทำงานเชิงรุก

การปรับระบบงานบริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้รับบริการคือสหกรณ์ที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วางแผนและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ จึงได้เกิดแนวทางร่วมกันคือให้สหกรณ์วางแผนการใช้เงินล่วงหน้า 3 เดือน ส่งผลให้การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินมีความรวดเร็ว จากเดิม 25 วันทำการ/สหกรณ์ มาเป็น 12 วันทำการ

สหกรณ์จึงมีเงินทุนหมุนเวียนใน ธุรกิจที่เพียงพอต่อความต้องการสามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นด้าน นายฉลวย ชาญฤทธิเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวิธีการคำนวณดอกเบี้ย/ค่าปรับ การส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และแนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ ประจำปี 2557

เพื่อให้บุคลากรของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา โดยเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการบริหารงาน สหกรณ์
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งการฝึกอบรม ออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จำนวน 65 คน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 จำนวน 65 คน วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

นายฉลวย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์
อาทิ การให้ความรู้เรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การนับอายุความกรณีสิทธิเรียกร้องทั่วไป กรณีสิทธิเรียกร้องที่จะต้องมีการบอกกล่าวให้ชำระหนี้ก่อน อายุความฟ้องร้องตามสัญญาเงินกู้ และอายุความลูกหนี้การค้า
ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ จากนางสาวศรินทิพย์  โพธิ์กมลวงศ์
เจ้าหน้าที่นิติกรประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือด้านกฎหมายในการอำนวยประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ ต่างๆ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา งานสหกรณ์ร่วมกันของฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความยั่งยืนให้แก่สถาบันเกษตรกร

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว

อภิชาต มนัสตรง/บรรณาธิการ

ทีมงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/