ข้อเสนอ-ความเห็นจากภาคเหนือ ต่อร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อเสนอ-ความเห็นจากภาคเหนือ ต่อร่างรัฐธรรมนูญ

3 เมษายน 2558 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และรับฟังความเห็นประชาชนภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆ การจัดเวทีสัมมนา เป็นโครงการเวทีที่กำหนดจัดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศรวม 4 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นที่เชียงใหม่เป็นที่แรก โดยมุ่งให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ซึ่งก่อนเริ่มเวที นายประนอม เชิมชัยภูมิ ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคเหนือ 15 จังหวัดภาคเหนือ ได้ยื่นข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ….ต่อ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคเหนือ ที่ได้ร่วมระดมความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ มีประเด็นที่จะเสนอ 3 เรื่องใหญ่ คือ 1.การกระจายอำนาจ อย่างแท้จริง ซึ่งต้องมาสู่มือประชาชนด้วยโครงสร้างบริหารจังหวัดจัดการตนเอง ขณะที่ในส่วนของภูมิภาคให้ยกระดับเป็นการบริหารจากส่วนกลางมีบทบาทดูแล สนับสนุน แต่แผนการพัฒนาต้องมาจากท้องถิ่นกำหนดตนเอง 2.สมัชชาพลเมือง ต้องมีบทบัญญัติรับรองอำนาจและสิทธิพลเมือง 3.ให้มีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่ใช่แค่การโหวต รับ หรือ ไม่รับ แต่ต้องการทำประชาพิจารณ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนทุกพื้นที่ก่อนลงประชามติ 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ขบวนจะเสนอ อาทิ สัดส่วนของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม สิทธิพลเมืองครอบคลุมคนไทยพลัดถิ่นหรือไม่ ในด้านการศึกษาให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการด้วย ฯลฯ

ช่วงท้ายของเวทีในวันแรก (3 เมษายน 2558) เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองได้ยื่นแถลงการณ์ข้อเสนอชนเผ่าพื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศและการจัดทำรัฐธรรมนูญ

คือ 1 ให้รัฐส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและจัดให้มีองค์กรที่เป็นอิสระ  ทำหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง และ 2 ให้รัฐรับรองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง โดยระบุ คำว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” ไว้ในรัฐธรรมนูญ

ในวันพรุ่งนี้ (4  เมษายน 2558) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยังเปิดให้มีเวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนของประชาชน ต่อความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญต่อ ตลอดทั้งวัน

 ABOUT THE AUTHOR

-2551 นิเทศศาสตร์ ม.พะเยา -ThaiPBS ภาคเหนือ