ข้าราชการดีเด่น: ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

ข้าราชการดีเด่น: ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

ข้าราชการดีเด่น: ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์  ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๙ : ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา..

ว่าที่ร้อยตรีไพทูรย์ ศรีราจันทร์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอภูกามยาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ สายงานประเภท พัฒนาการอำเภอ 

ภารกิจที่ข้าราชการท่านนี้มีความประทับใจ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีการปฏิบัติงานอันบังเกิดผลต่อความอยู่เย็น เป็นสุข ของประชาชน โดยเฉพาะในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) ได้มีกระบวนการในการส่งเสริมให้ครัวเรือน กลุ่ม องค์กรประชาชนและชุมชนได้มีการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตประจำวัน และด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนผ่านการเป็นวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด…ในที่สุดก็ได้บังเกิดเป็นผล ทำให้เกิดความสำเร็จของผลการดำเนินงาน ได้เกิดต้นแบบดีเด่น ทั้งผู้นำชุมชนดีเด่น กลุ่ม/องค์กรดีเด่นเกิดขึ้น…

ขอพาท่านไปชื่นชมกับผลงานดีเด่นของข้าราชการท่านนี้คือ..การนำโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อำเภอภูกามยาวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยบง หมู่ที่ ๕ บ้านอิงโค้ง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้มีการขับเคลื่อนดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านอิงโค้ง และขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเชื่อมโยงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ อำเภอ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้หมู่บ้านอิงโค้ง หมู่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้มีความพร้อมที่จะรับน้ำ ราษฎรมีอาชีพเสริมอันได้แก่การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ด การทำขนม การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร (การทำเชือกกล้วย) การลดการใช้ปุ๋ยเคมี การประหยัดพลังงานโดยใช้แก็สชีวภาพจากมูลสัตว์ และที่สำคัญคือการจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากผลการดำเนินงาน ได้มีการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆในอำเภอภูกามยาว และสามารถเป็นจุดเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอและอำเภอใกล้เคียง

อีกผลงานที่ตามมาคือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกามยาว ได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและรายได้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๔๔ กลุ่ม ๗๒ ผลิตภัณฑ์ ตลอดมาเพื่อให้กลุ่มได้มีศักยภาพ ได้มาตรฐาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จึงได้ทำโครงการพัฒนากระบวนการผลิตโดยของบประมาณตามโครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั้งยืนมาดำเนินงาน

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ได้ขอสนับสนุนงบโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความสำเร็จของงานกลุ่มอาชีพและกลุ่มผลิตภันฑ์ OTOP จำนวน ๔๔ กลุ่ม ๗๒ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การตลาด สมาชิกกลุ่มมีความรู้ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาดผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทางกลุ่มมีวัตถุดิบเป็นทุนหมุนเวียนไม่ต้องแสวงหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ สำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้ลงทะเบียน OTOP สามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานนำมาขึ้นทะเบียนเพิ่มได้อีก จำนวน ๑๒ กลุ่ม สามารถเพิ่มยอดขายได้ ๒๐ %

ทางกลุ่มมีการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการออกแบบได้เอง มีการประยุกต์นำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในชุมชน และ ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด ทางกลุ่มมีการเรียนรู้ด้านการตลาดสามารถดำเนินการตลาดได้เอง

จึงนับได้ว่า ว่าที่ร้อยตรีไพทูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว ข้าราชการท่านนี้มีความอุทิศตน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง ร่วมประสานกับทีมงาน และเครือข่ายภาคีการพัฒนา ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดเป็นมรรค เป็นผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..