คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่อำเภอพบพระ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ จ.ตาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่อำเภอพบพระ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ จ.ตาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่อำเภอพบพระ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ จ.ตาก

                ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ นางประภาศรี จารุเศรณี ผอ.กศน.พบพระเป็นประธานเปิดการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.ตาก นายคมเชษฐ โต๊ะทับทิม หัวหน้างานสืบสวน นางวรรณา เลิศวุฒิหัวหน้างาน.พรรคการเมือง ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานอำนวยการนางจิรานัชชา ภู่เล็กหัวหน้างานการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์ระดับตำบลในครั้งนี้ โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเป็นศูนย์กลางปฏิบัติงานประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล  , เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชน อันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน  , เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศชาติ ตลอดจนกระทั้งทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  , เพื่อเป็นเครือข่ายในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ร่วมทั้งให้ความช่วยเหลือ บริการประชาชนในการเลือกตั้งและกิจกรรมอื่นๆ  , เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสา กกต. ไปสู่การเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  และเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลมีสถานที่ในการปรึกษาหารือ วางแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะการเลือกตั้งทุกระดับเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเมืองอาสา กกต. ในตำบล โดย. กศน.ตำบล เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ นั้น  โดย.มีนักศึกษากศน.อำเภอพบพระตำบลละ10คนประกอบด้วย,ตำบลรวมไทยพัฒนา,คำบลคีรีราษฎร์,ตำบลวาเล่ย์,ตำบลช่องแคบ,ส่วนราชการผู้เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป