คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ที่ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อ.เมือง จ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 130 คนเข้าร่วมโครงการ

นายเดชดนัย สนเพ็ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดตาก กล่าวว่า กกต.ตาก ได้จัดฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล 13 ตำบล ตำบลละ 10 คน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการกำหนดให้ความรู้ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนมีรัฐธรรมนูญ ถือเป็นระยะเตรียมดินให้พลเมืองมีความพร้อมต่อการเจริญเติบโตผลิตดอกออกผลของต้นไม้ประชาธิปไตย ระยะที่ 2 เมื่อมีรัฐธรรมนูญ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 3 เมื่อมีการเลือกตั้ง สร้างจิตสำนึกในการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ปลูกฝังความเป็นพลเมือง พร้อมกับสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และสร้างความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นคนไทย

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

//////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป