คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลยลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลยลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลยลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 9 ก.ย. 58 ที่ศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร.ศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับสถานประกอบการ 17 แห่ง

20151009110213.jpg

ร.ศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ด้วยศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับสถานประกอบการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีโอกาสเรียนรู้ด้านทักษะและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ดำเนินการด้านสหกิจศึกษาในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถานประกอบการทุกหน่วยงาน  ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับสถานประกอบการต่อไป

                   20151009110308.jpg20151009110348.jpg