คณะแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมูลนิธิหูคอจมูก จัดโครงการคืนเสียงสู่โสต ที่โรงพยาบาลแม่สอด

คณะแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมูลนิธิหูคอจมูก จัดโครงการคืนเสียงสู่โสต ที่โรงพยาบาลแม่สอด

คณะแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมูลนิธิหูคอจมูก จัดโครงการคืนเสียงสู่โสต ที่โรงพยาบาลแม่สอด

        ที่คลินิกโรคหู คอ จมูก งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย แพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   และมูลนิธิหอคอจมูก จัดโครงการคืนเสียงสู่โสต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่ เป็นโรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง  และมีภาวะแก้วหูทะลุ  รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะ การได้ยินลดลง จากโรคหินปูนเกาะกระดูกหูชั้นกลาง ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดการรับรู้ข่าวสาร หรือไม่สะดวกในการเดินทาง ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการรักษา  โดยในครั้งนี้มีผู้ป่วยที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดจำนวน 40 คน

 

          นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย แพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   และมูลนิธิหอคอจมูก จัดโครงการคืนเสียงสู่โสต เพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและแก้วหูทะลุ    ผู้ป่วยที่มีภาวะการได้ยินลดลงจากโรคหินปูนเกาะกระดูกหู ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ มีระดับการได้ยิน ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป