คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการ ผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการ ผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการ ผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส  ร่างกายแข็งแรง  โดยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด

 

                ที่สำนักงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด งานศูนย์บริการสาธารณะสุข กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส  ร่างกายแข็งแรง  โดยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด 10 ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคลินิกอบอุ่น โดยตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตา ซึ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนราว 10% จะมีโรคทางตาหรือความสามารถในการมองเห็นลดลงซ่อนเร้นอยู่ สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ภาวะประสาทจอรับภาพเสื่อม  โดยเฉพาะในคนที่มีอายุ มาก ๆ ภาวะสายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ การตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินภาวะเครียด คัดกรองโรคซึมเศร้า ซึ่งในปัจจุบันประชากรโดยส่วนใหญ่มีอายุที่ยาวขึ้น ขณะเดียวกันผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมาก ขึ้น ย่อมมีสภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติ ระบบอวัยวะต่างๆ ก็ทำงานมีประสิทธิภาพลดลง ทำให้อุบัติการณ์ของโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย และมีผลต่อเนื่องไปถึงด้าน จิตใจ รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ความจำเป็นในการตรวจสุขภาพเป็น ระยะๆ เพื่อตรวจพบความเจ็บป่วยใดๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จึงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจอย่างเสมอ//////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป