คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปทั้ง 10 ชุมชน

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปทั้ง 10 ชุมชน

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปทั้ง 10 ชุมชน

                เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น โดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้บริการ       ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ทั้ง 10 ชุมชน ซึ่งการตรวจสุขภาพ จัดเป็นการแพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive medicine) ได้แก่             การตรวจ และการให้คำปรึกษาโรค ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ หรือ ยังไม่พบโรค ซึ่งโดยทั่วไป แพทย์มักแนะนำให้มีการตรวจ และให้การปรึกษาปีละครั้ง ดังนั้นเราจึงมักเรียกว่า “ตรวจสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี” รวมถึงเป็นการค้นหาโรคเรื้อรังเบื้องต้น ที่พบได้บ่อยในคนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เช่น โรคไขมันในเลือดสูง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต และมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี ซึ่งโรคดังกล่าว            หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก อาการจะไม่รุนแรงสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ หากปล่อยให้เป็นเรื้อรังหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาในภายหลัง

                                กิจกรรมการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. การตรวจสุขภาพช่องปาก
  2. การตรวจวัดสายตา
  3. การตรวจภาวะข้อเข่าเสื่อม
  4. การประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ

                ความบ่อยของการตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพ พื้นฐานของแต่ละคน หรือ เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกัน หรือคัดกรองเฉพาะโรค เช่น โรคมะเร็ง หรือ โรคทางตา หรือเป็นการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือเป็นการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล หรือ เป็นการตรวจสุขภาพตามความประสงค์ของแต่ละคน ดังนั้น จึงมีได้ตั้งแต่ ตรวจทุก 3 เดือน เช่น ในผู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ตรวจทุก 6 เดือน เช่น การตรวจสุขภาพฟัน ตรวจทุก 1 ปี เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี และทุก 1-3 ปี เช่น การตรวจภาพรังสีเต้านม             หรือ แมมโมแกรม (Mammogram) เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม หรือ ตรวจทุก 5 ปี เช่น การส่องกล้องตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป