คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า

คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า

            คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า20153108224125.jpg

      ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุได้มีการเพิ่มขยายมากขึ้นทำให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

                       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองข่าขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต     ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า ณ ลานธรรมวัดโพธิ์ไทร บ้านโนนศิลา หมู่ 9 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดย กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลหนองข่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมงานสมาชิกสภาอบต.หนองข่า ทีมผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อ.บ.ต. หนองข่า รวมทั้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมี นายอัมพร เหง้ากอก   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เป็นประธานในพิธี20153108225920.jpg

20153108225108.jpg   นายสุรพล แฝงฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการโครงการ (ผ.อ.ร.ร.ผู้สูงอายุ ต.หนองข่า) ได้กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบันการ    พัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้อัตราการตายลดลง ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่ผู้สูงอายุมักมีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ จนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองไม่ได้ ดังนั้น จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองข่า  เพื่อเป็นการเสริมสร้างฟื้นฟูการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน”

20153108231945.jpg20153108232152.jpg20153108232452.jpg

การเปิดปฐมนิเทศผู้สูงอายุวันนี้  ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากร นำโดย ร.ต.ท.วิญญู คงโนนกอก รอง สวป.สภ.บ้านเป้า         อ.ชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ผ.อ.โรงเรียนบ้านเขวา ,นายเสนอ นราพล อดีตกำนันตำบลบ้านบัว มาให้ความรู้ ความบันเทิง รวมทั้งมีพระวิทยากรนำโดย พระครูสุวรรณ กิติรังสี เจ้าคณะตำบลหนองข่า เขต 1 ,พระอธิการสุวิธาณ ปคุณธัมโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร ได้มาให้ธรรมะแก่ผู้เข้ารับการอบรม  โรงเรียนผู้สูงอายุฯ จะมีการเรียนการสอนทุกวันพุธ โดยจะเริ่มการเรียนการสอนวันแรก คือ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป20153108230244.jpg20153108231729.jpg20153108232928.jpg

น้อย ตีนภู จังหวัดชัยภูมิ  รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

ผลงาน "อาหารป่าภูกระแต" รายการบ้านฉันวันนี้