คนแม่สายจี้ ‘ผู้ว่าฯ เชียงราย’ ทบทวนกำหนดพื้นที่ ศก.พิเศษ หวั่นกระทบอาชีพดั้งเดิม

คนแม่สายจี้ ‘ผู้ว่าฯ เชียงราย’ ทบทวนกำหนดพื้นที่ ศก.พิเศษ หวั่นกระทบอาชีพดั้งเดิม

ภาพ/เรื่อง อนุชา ตาดี

ช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 ก.ค. 2559) ชาว อ.แม่สาย จ.เชียงราย กว่า 200 คน ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เรื่องขอให้ทบทวนการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นของโรงงานยาสูบที่ให้ชาวบ้านเช่าเพื่อปลูกยาสูบมาหลายสิบปี บนพื้นที่กว่า 800 ไร่ โดยชาวบ้านมีข้อกังวลว่า หากเกิดการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว พื้นที่ที่ชาวบ้านเช่าเพื่อปลูกยาสูบส่งขายให้กับโรงงานยาสูบนั้นจะถูกยึดไปก่อสร้างโรงงานและจะไม่มีที่ดินทำกินอีกต่อไป

ด้านนายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรับหนังสือจากชาวบ้านแล้ว และรับปากที่จะเอาข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไป เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและหาทางแก้ไขปัญหา 

หลังจากยื่นหนังสือ ชาวบ้านและหสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ รายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ (ส.ร.ย.)

ฉบับที่ 2

เรื่องให้รัฐบาลทบทวนยกเลิกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในพื้นที่ ต.ดป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ตามที่ คสช.และรัฐบาลประกาศนโยบายเกี่ยวกับ/การกำหนดพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการต่างๆ ด้วยการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในหลายเรื่องหลายประการด้วยกันก่อให้เกิดคำถามต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์นั้น

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่องการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ประกาศในพื้นที่ ตำบลครึ่ง ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลสถาน ตำบลห้วยขอ ตำบลเชียงของ ตำบลบ้านแซว ตำบลป่าสัก ตำบลแม่เงิน ตำบลโยนก ตำบลศรีดอนเมือง ตำบลเชียงแสน ตำบลด้าย ตำบลเกาะช้าง ตำบลโป่งงาม ตำบลโป่งผา ตำบลแม่สาย ตำบลวียงพางคำ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่  2/2558 จากคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบกว่า 230 ครัวเรือน และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของโรงงานยาสูบ เป็นจำนวนมากบนเนื้อที่ 870-3-5 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งหากประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลกระทบต่างๆ ดังนี้

1.เป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่โรงงานยาสูบ ทูลเกล้าถวายเมื่อปี พ.ศ. 2556 บนเนื้อที่ 150 ไร่)

2.โรงงานยาสูบได้จัดเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และสาธิตการเพาะปลูกยาสูบตามแนวทางเกษตรกรรม (GAP) ร่วมกับโครงการ CORESTA ที่มุ่งเน้นการจัดการดินและน้ำเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดความยั่งยืน มีการจัดการสารเคมีทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเนื้อที่ 220 ไร่

3.ที่ดิน 500 ไร่ เป็นที่ดินที่ปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์ฮิเนียที่ดีที่สุดในประเทศไทยและพืชเศรษฐกิจคือข้าวโพด ปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปีเป็นเวลา 70 ปี

4.เกษตรกรจำนวน ๒๓๐ ครอบครัวขาดรายได้จากการเพาะปลูกยาสูบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักให้กับโรงงานยาสูบประมาณ400,000 กิโลกรัม/ปี

5.เกษตรกรผู้เพาะปลูกขาดรายได้จากพืชเศรษฐกิจข้าวโพด 900,000 กิโลกรัม/ปี ประกันราคาปี 2558 กิโลกรัมละ 6 บาท

6.โรงงานยาสูบขาดวัตถุดิบหลักปีละ 400,000 กิโลกรัมซึ่งทำให้โรงงานยาสูบต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งทางการตลาดเพราะขาดใบยาสูบที่ดีและมีคุณภาพ

7.ผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 มีแผนส่งเสริมแรงงานประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของโรงงานยาสูบซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้เข้ารัฐในแต่ละปีจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบประมาณของแผ่นดินในการสร้างการพัฒนาสาธารณูปโภคที่จำเป็นแก่ประเทศชาติและประชาชนไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐที่ได้แถลงไว้

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบและพนักงานยาสูบ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนยกเลิกพื้นที่ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามโฉนดเลขที่ อ.ชร.1 

20162707012035.jpg20162707012050.jpg20162707012056.jpg

00000

ในขณะเดียวกัน ด้าน จ.ตาก กลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นประมาณ 10 คน ได้เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอด เพื่อไปแสดงสิทธิในที่ดินของตนเอง ซึ่งกำลังจะถูกเวนคืนไปดำเนินการก่อสร้างเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยทางเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอแม่สอดพยายามเจรจาให้ชาวบ้านกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นถอนการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของธนารักษ์ในพื้นที่ดังกล่าวและอ้างว่าชาวบ้านเข้าบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ แต่ชาวบ้านกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นยังคงยืนยันในสิทธิในที่ดินที่ตนเองได้ทำประโยชน์เรื่อยมา และไม่มีการถอนการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของธนารักษ์แต่อย่างใด

20162707011832.jpg20162707011844.jpg20162707011958.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ประชาชน