ครบรอบ 6 ปี บ่อแก้ว จากผู้สูญเสียที่ดินทำกิน สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

ครบรอบ 6 ปี บ่อแก้ว จากผู้สูญเสียที่ดินทำกิน สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

20151507235303.jpg

ชาวชุมชนบ่อแก้ว ร่วมกำหนดการจัดงานทำบุญ ครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 16 -17 ก.ค.58 ณ ศาลาบ้านดินชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยช่วงก่อนวันงานบุญดังกล่าว ชุมชนบ่อแก้วได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ปรับทัศนียภาพบริเวณชุมชน ทั้งแปลรวมเกษตรอินทรีย์ ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับพื้นถนน เทปูนพื้นศาลาบ้านดิน โดยการร่วมเงินบริจาค และจากผู้มีจิตศรัทธา 

ชุมชนบ่อแก้วเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้ามายึดที่ดินทำกินของชาวบ้านแล้วดำเนินการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส เมื่อปี 2521 กระทั่งผู้ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนได้รวมใจกันยึดผืนดินกลับคืนมาเมื่อวันที่ 17 ก.ค.52 

20151507235335.jpg

‘สวนป่ายูคาลิปตัส’ นอกจากขับไล่ออกจากพื้นที่แล้วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อผืนดินอันอุดมสมบูรณ์เกิดการเสื่อมโทรม ภายหลังที่ยึดที่กินทำกินเดิมกลับคืนมา ชาวชุมชนบ่อแก้วได้ร่วมพลิกฟื้นพัฒนาผืนดินให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยการคิดค้นแนวทางจัดการที่ดินไปสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์ ถือเป็นรูปแบบการต่อสู้ด้วยวิธีการเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ดินทำกินเดิม โดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการแสดงให้สังคมเข้าใจว่าพืชเศรษฐกิจ เช่นไม้ยูคาฯ ที่รัฐส่งเสริมให้ปลูกนั้นไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชน

กล่าวได้ว่า ปัจจุบันชุมชนบ่อแก้วได้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับทำการผลิต ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเลี้ยงชีพในระดับครอบครัว นอกจากพืชผักที่กินได้แล้ว ยังมีโรงปุ๋ยหมัก ศูนย์เมล็ดพันธุกรรม และเศษจากจอกแหน ที่ชุมชนร่วมกันมาแปรเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

กว่า 6 ปี ที่ชุมชนบ่อแก้ร่วมกันพลิกฟื้นทั้งชีวิตและผืนดิน โดยไม่ได้ยึดติดกับการถือครองที่ดินเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการการปฏิรูปที่ดินในวิถีการผลิต คือการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นความมั่งคงบนเส้นทางการสร้างความยั่งยืนให้กับผืนดินและชีวิต

ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ ถือเป็นการสร้างความมั่งคงอาหาร ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งอาหารจากภายนอก รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อให้การดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน ตลอดจนสืบทอดไปถึงลูกหลาน

จากการกระทำของ อ.อ.ป.กลายให้พวกเขาต่างเป็นคนพลัดถิ่น ไร้ที่อยู่อาศัย จึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ในการที่ผู้ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนพร้อมใจกันเข้ามายึดผืนดินทำกินเดิมกลับคืนมา พร้อมลงหลักปักฐานเข้าไปพลิกฟื้นบริเวณพื้นที่พิพาทให้สมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง

ล่วงมาจะครบรอบ 6 ปี (17 ก.ค.58) ด้วยความพยายามของผู้ไม่ยอมจำนนต่อความไม่เป็นธรรม ที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการกำหนดชีวิตของพวกเขาเอง เหล่านี้คือความงดงามบนวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน 

20151507235423.jpg

ทั้งนี้ ชุมชนร่วมกันออกกำหนดการทำบุญครบรอบ 6 ปี ดังนี้

วันที่ 16 ก.ค.58 ประมาณ 08.30 น. เครือข่ายสมาชิก บุคคลทั่วไป และชาวชุมชนบ่อแก้ว ร่วมกันทำขนมพื้นบ้าน อาทิ ข้าวต้มมัด ข้าวห่อใบตอง พร้อมเตรียมประดับจัดดอกไม้ และเตรียมของถวายภัตตาหารสำหรับทำบุญ

ประมาณ 13.00 น.ร่วมกันประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมพื้นบ้าน จำพวก กล้วย หน่อไม้ ข่า เป็นต้น ในระหว่างนี้จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอินทรีย์ที่ยั่งยืน เป็นการต่อไป

วันที่ 17 ก.ค.58 ประมาณ 06.00 น.ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหาร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวนรวม 5 รูป พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ โดย พระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (พระอาจารย์โต) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ แสดงพระธรรมเทศนา เป็นเสร็จพิธี

 

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com