คลินิกชุมชนอบอุ่น กองการสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด ให้ความรู้สุขศึกษา และการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด

คลินิกชุมชนอบอุ่น กองการสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด ให้ความรู้สุขศึกษา และการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด

คลินิกชุมชนอบอุ่น กองการสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด ให้ความรู้สุขศึกษา และการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด

                ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด            นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยสถานศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลแม่สอดเป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก คือโรงเรียนที่มีความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง เป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อการอาศัย ศึกษาและทำงาน โดยจะเน้นให้บริการเรื่อง สุขศึกษาในโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และบริการอนามัย ซึ่งการให้สุขศึกษาและการคัดกรองโรคเบื้องต้น ในโรงเรียนถือเป็นองค์ประกอบในด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

                คลินิกชุมชนอบอุ่น เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จึงดำเนินการออกให้สุขศึกษาในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และการคัดกรองเพื่อป้องกันโรค โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และวิทยาการเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพในสถานศึกษาต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว  เศรษฐชาติ แหงมงาม

////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป