คลินิกชุมชนอบอุ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

คลินิกชุมชนอบอุ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

คลินิกชุมชนอบอุ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

 ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลินิกชุมชนอบอุ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครูในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนางสุธีรา บุญประมุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และนักเรียนจากโรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดดอนแก้ว ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งตอนต้นและตอนปลาย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กว่า 500 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้จากวิทยากรจากคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด และวิทยากรจากโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

 ปัจจะบันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิตของเยาวชน จากข้อมูลสถิติพบว่าวัยรุ่นไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกปีโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจากสถิติของโรงพยาบาลแม่สอดพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นคลอดบุตรร้อยละ 16.8 และทำแท้ง ร้อยละ 8 ของมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และเสียชีวิตจากการทำแท้ง 1 ราย คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวันเรียน เพื่อให้แกนนำเยาชนเข้าใจในทักษะการดำเนินชีวิต การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

ภาพ/ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป