คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก

คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก

คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก

                ที่ รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีนาง สุธีรา  บูลย์ประมุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน

                เด็กปฐมวัยหรือเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงวัยที่จำเป็น ต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัย ดังนั้น คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู เรื่องการเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ในการดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มความไว้วางใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมีการจัดการอบรม 3 วันด้วยกันตั้งแต่วันที่ 1 – 3 กย.2558 ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กในเขตเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 80 คน////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป