คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนไชยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกัน

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนไชยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกัน

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนไชยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกัน

                เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนปู่แดงออกทำการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนปู่แดง ณ ที่ทำการชุมชนปู่แดง โดยทางเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนได้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวรอบสะโพก การเทียบดัชนีมวลกายและประเมินภาวะอ้วน  วัดความดันโลหิตเพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เพื่อทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค

                ส่วนทาง เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ตามนโยบายการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่และพยาบาลจากคลีนิกชุมชนอบอุ่นได้ทำการตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชนดอนไชย ณ.ที่ทำการอาคารเอนกประสงค์ชุมชนดอนไชย เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวรอบสะโพก การเทียบดัชนีมวลกายและประเมินภาวะอ้วน  วัดความดันโลหิตเพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง การประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน พร้อมการรับฟังคำแนะนำ คำปรึกษาในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและระมัดระวังในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวต่อไป

                                  และจะออกหน่วยคัดกรองในวันศุกร์ที่ 1 เมษายนที่ชุมชนตาลเดี่ยวจึงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

//////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป