คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1 ประจำปี 2559

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1 ประจำปี 2559

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1 ประจำปี 2559

                                   ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้ทาง เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ตามนโยบายการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่และพยาบาลจากคลีนิกชุมชนอบอุ่นได้ทำการตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน สองแคว1 ณ.ที่ทำการอาคารเอนกประสงค์ชุมชน สองแคว1 เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวรอบสะโพก การเทียบดัชนีมวลกายและประเมินภาวะอ้วน  วัดความดันโลหิตเพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง การประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน พร้อมการรับฟังคำแนะนำ คำปรึกษาในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและระมัดระวังในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวต่อไป

                                  หลังจากที่ทางคลินิกชุมชนได้มีการออกหน่วยคัดกรองในชุมชน สองแคว1 ไปแล้วนั้น ใน วันพุธที่ 23มีนาคมชุมชนสักทอง วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมชุมชนบ้านเหนือสามัคคี วันศุกร์ที่ 25 มีนาคมชุมชนประชารักษ์ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคมชุมชนร่วมแรง วันจันทร์ที่ 28 มีนาคมชุมชนสองแคว2 วันอังคารที่ 29 มีนาคมชุมชนอินทรคีรี วันพุธที่ 30 มีนาคมชุมชน.สันต้นปินวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคมชุมชนดอนไชยและวันศุกร์ที่ 1 เมษายนที่ชุมชนตาลเดี่ยวโดยเริ่มทำการตรวจคัดกรองตั้งแต่เวลา 06.00 น.จนถึงเวลา 12.00 น.ทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปจึงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป