คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ที่เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดผู้สูงอายุ 80ปี และ 90ปี สุขภาพฟันดีระดับเขต

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ที่เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดผู้สูงอายุ 80ปี และ 90ปี สุขภาพฟันดีระดับเขต

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ที่เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดผู้สูงอายุ 80ปี และ 90ปี สุขภาพฟันดีระดับเขต

                ที่ห้องประชุมคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอด , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด , ประธานชุมชน โดยในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดผู้สูงอายุ 80ปี และ 90ปี สุขภาพฟันดีระดับเขต ซึ่งมีผู้เข้าประกวด 2 คนคือ นายผิน เครือหมู อายุ 80 ปี จากชุมชนดอนไชย  และนายจันทร์  นอแก้ว อายุ 90 ปี จากชุมชนสองแคว 2   โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองให้มากขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก อยู่ 2 กุล่มคือกลุ่มอายุ 80 ปี  และกลุ่มอายุ 90 ปี ที่มีฟังแท้อยู่เกิน 24 ซี่ในช่องปาก ซึ่งสุขภาพฟังที่ดีก็ส่งผลให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีได้เช่นกัน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป