คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร

                เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชน คลินิกชุมชนอบอุ่น โดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งการโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร ประจำปี ที่วัดบุญญาวาส วัดสักทองและวัดดอนแก้ว หลังจากที่ทางโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและคลิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ได้มีการประชุมหารือในการจัดทำแผน ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี กลุ่มอายุ 35 ปี – 59 ปีและกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อทำการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนงานในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรังในแต่ละพื้นที่

                ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ และเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ มีนโยบายโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งพัฒนาให้พระสงฆ์เป็นอาสาสมัครประจำวัด (อสว.) ทั่วประเทศในปี 2559 เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประเมินสถานะ และดูแลพระสงฆ์ สามเณร ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถประกอบศาสนกิจได้ มีระยะการดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณรถึงเดือนกันยายน 2559นี้

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป