คืบหน้าตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ และนโยบายที่ดิน

คืบหน้าตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ และนโยบายที่ดิน

20142611140853.jpg
‘พีมูฟ’ เข้าติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการ โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้รับเรื่องในที่ประชุม

เมื่อวานนี้ (25 พ.ย.57 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ)  ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ  กว่า 30 คน  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการ โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้รับเรื่องในที่ประชุม

การติดตามความคืบหน้าดังกล่าว สืบเนื่องจากตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลย์วที อาคารสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และเห็นชอบในกรณีเร่งด่วนว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหา และล่าสุดเมื่อ 17 พ.ย.2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตัวแทน ขปส.ได้เข้าร่วมประชุมหารือ กับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องติดตามในกรณีเร่งด่วน อาทิ  

  1. พิจารณาการทบทวนแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้
  2. พิจารณาการดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และโรงการนำร่องธนาคารที่ดิน
  3. พิจารณาผลการดำเนินการโฉนดชุมชน
  4. พิจารณาแนวทางผลักดันนโยบายการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยกฎหมาย 4 ฉบับ
  5. พิจารณาการแนวทางการนำที่ดินในเขตป่าสงวนที่หมดสัญญาเช่า มาจัดสรรให้เกษตรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
  6. และพิจารณาการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ตัวแทนทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งในที่ประชุมทราบว่า การแก้ไขปัญหาการปฎิบัติการในเชิงนโยบาย ทางสำนักปลัดสำนักนายกฯได้รับเรื่องการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำเรื่องเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขปส. เกือบเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนของ ขปส.กว่า 20 คน อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้รวมอยู่ด้วย

ส่วนประเด็นพิจารณาการทบทวนแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบการทวงคืนผืนป่าว่าจะมีการทบทวนหรือไม่อย่างไร อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดให้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วน ทาง สปน.จะเร่งรัดให้จัดการประชุม และเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาในการดำเนินการเป็นการต่อไป

ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน รายงาน

20142611141753.jpg20142611141801.jpg20142611141811.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

จับตาการเคลื่อนไหว กระแสการปฏิรูปในประเทศไทย