คู่มือตรวจสอบโครงสร้างอาคารแตกร้าว… ฉบับประชาชน

คู่มือตรวจสอบโครงสร้างอาคารแตกร้าว… ฉบับประชาชน

คู่มือตรวจสอบโครงสร้างอาคารแตกร้าว… ฉบับประชาชน

ข้อแนะนำจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)      ระบุว่าถึงลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้สอย (อาคารประเภทสีแดง) ว่า

โครงสร้างอาคารหมายถึง  คาน เสา พื้น โครงหลังคาและบันได หากภายหลังเกิดแผ่นดินไหวแล้วตรวจพบว่า    โครงสร้างอาคาร ได้ที่กล่าวมาได้รับความเสียหาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขซ่อมแซมโครงสร้างส่วนนั้นให้มีความมั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะกลับเข้าไปใช้อาคาร    อาคารที่โครงสร้างแตกร้าวรุนแรงไม่ควรเข้าไปในอาคารหรือเข้าใกล้ตัวอาคารเพราะจะเกิดอันตรายจากการยุบพังทลายหรือวัสดุตกหล่น อาคารประเภทที่โครงสร้างเสียหายรุนแรงจัดอยู่ในกลุ่มสีแดงตามการประเมินโดยวิศวกร อย่างไรก็ตามประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจสอบสภาพอาคารของตนเองเบื้องต้นว่าเข้าข่ายอาคารประเภทสีแดงหรืทำให้  โดยเปรียบเทียบสภาพการแตกร้าวกับตัวอย่างที่แสดงในภาพ    ซึ่งจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบเชิงลึกและทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก่อนจึงจะใช้งานได้ ประชาชนพบเห็นอาคารแตกร้าวเช่นนี้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

 

ลักษณะ คอนกรีตเสาระเบิดขาดจากกัน

 

ลักษณะ อาคารที่เสียรูปทรง เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

 

ลักษณะ อาคารที่มีสภาพภายในบิดตัว เช่น ผนังบิดตัวไม่ได้แนว พื้นเอียงลาด หรือเสาโก่ง

 

ลักษณะ เสาแตกเฉียงส่วนใหญ่พบบริเวณคอเสาด้านบนบริเวณตำแหน่งจุดต่อกับคาน                 

 

ลักษณะ ตำแหน่งรอยต่อเหล็กเสริมหรือคอนกรีตแตกแยกออกจากกัน


 

เสาอาคารโก่งแตกมองเห็นเหล็ก

 

ลักษณะบริเวณคอเสาตอม่อแตกขาดออกจาากคาน

 

ลักษณะคอเสาแตกเฉียง และมีผนังหรือคานบริเวณเดียวกันแตกร้าว

 

ลักษณะคอเสาแตกเป็นกากะบาด ส่วนใหญ่จะพบบริเวณปลายเสาที่ต่อกับคาน

 

ลักษณะผนังและเสาอาคารแตกขาดจากกัน

 

ลักษณะคานแตกเฉียงเห็นรอยร้าวชัดเจน

 

ลักษณะผนังแตกร้าวเฉียงเป็นแนวยาว

 

ลักษณะเสาตอม่อเอียงออกนอกแนว อาคารทรุดตัวลง

 

 

ลักษณะอาคารยุบตัวหรือทรุกตัวลง

 

ลักษณะพื้นลาดเอียง หรือโก่งตัวในบางตำแหน่ง

 

ลักษณะพื้นชั่้นล่างบริเวณกลางบ้านโก่งตัวหรือปูดขึ้น

 

ลักษณะการแตกร้าวของอาคารดังภาพข้างต้น ต้องจัดให้มีการตรวจสอบเชิงลึกและทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก่อนจึงจะใช้งานได้  

ที่มาของข้อมูล : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ