จังหวัดตาก อบจ.ตาก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ( TAK FORUM )

จังหวัดตาก อบจ.ตาก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ( TAK FORUM )

จังหวัดตาก  อบจ.ตาก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ( TAK FORUM )        

ที่ห้องประชุมทองกวาวชั้น 2 อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ให้การต้อนรับพลเอกเดชา ปุญญบาญ อดีตประธานกรรมาธิการ ปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติและ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เดินทางมาร่วมการประชุม สัมมนาระดมความคิด พัฒนาจังหวัดตาก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิด จากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนา และขับเคลื่อนจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่างๆ โดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่หลากหลาย เป็นตัวนำในการพัฒนา ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถา และบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 เศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 การศึกษาแรงงานการมีส่วนร่วม กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และกลุ่มที่ 4 กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดตาก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป