จังหวัดตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รักให้ (พอ) ดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จังหวัดตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รักให้ (พอ) ดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จังหวัดตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รักให้ (พอ) ดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ที่ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รักให้ (พอ) ดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก โดยมีนายภูริธัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย เป็นปัญหาทางสังคมที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลก ได้จัดอันดับสถานการณ์การตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ทั่วโลก ในปี 2556 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากข้อมูลการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย มีทารกที่เกิดจากบิดาและมารดาวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน42,696 คน จำแนกรายภาค พบว่า ภาคกลางมีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นสูงสุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ แยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตาก มีอัตราการคลอดบุตรสูงสุด เป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี (ผลสำรวจตั้งแต่ ปี 2556-2558) อายุมารดาวัยรุ่นในจังหวัดตาก ต่ำสุด 11 ปี อายุบิดา 13 ปี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จึงได้จัดทำโครงการรักให้ (พอ) ดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 5 โรงเรียน มาเข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพียง

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป