จังหวัดตาก ต้อนรับคณะผู้แทนจากADB โครงการศึกษาร่วมกันระหว่าง ADB-ANZ เรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะผู้แทนจากADB โครงการศึกษาร่วมกันระหว่าง ADB-ANZ เรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะผู้แทนจากADB โครงการศึกษาร่วมกันระหว่าง ADB-ANZ เรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS
                ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ให้การต้อนรับ นายเอกพล ชงวิไลวรรณ ผู้เเทนจาก ADB เเละ คณะเจ้าหน้าที่สภาพัฒฯ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเเละขอรับทราบข้อมูลเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษตาก   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับเเละเข้าร่วมประชุมหารือในการนี้ ทางคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในส่วนที่เป็นแผนงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ ด้านการคมนาคม โลจิสติก ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา เเห่งที่ 2 เเละสิทธิประโยชน์ต่างๆในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นอกจากนั้น ยังร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการค้า ใน เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) โดยคณะผู้แทนจาก ADB ได้เน้นศึกษาตามโครงการร่วมกันระหว่าง ADB – ANZในเรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพร้อมเล็งหาจุดเเข็งในการขยายการลงทุนเเละพัฒนาองกรณ์ให้รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ต่อไป////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป