จังหวัดตากคณะกรรมตรวจประเมินผลการปฎิบัติงานผู้ที่ได้เสนอชื่อการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2559

จังหวัดตากคณะกรรมตรวจประเมินผลการปฎิบัติงานผู้ที่ได้เสนอชื่อการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2559

จังหวัดตากคณะกรรมตรวจประเมินผลการปฎิบัติงานผู้ที่ได้เสนอชื่อการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2559

                ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระ จ.ตากนายฉัทธนาตย์ เทียนขาวนายอำเภอพบพระพร้อมนายฉลองชัย อร่ามรุ่งโรจน์ปลัดอวุโสอำเภอพบพระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยสืบเนื่องกระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือก กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี2559ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณท์การแบ่งชั้นรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ.ศ.2546โดย.จังหวัดตากได้พิจารณาคัดเลือก กำนันยอดเยี่ยม 1รางวัลผู้ใหญ่บ้าน 1รางวัลโดย.คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ได้รับการแต่งตั้ง จากนายสมชัย หทะยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการตังหวัดตากเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมคณะกรรมการประกอบด้วย ส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิโดย.คณะกรรมการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอำเภอพบพระได้เสนอชื่อ ผู้ใหญ่วาริศรา จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่7 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จ.ตากเป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านของอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นผู้รับการประเมินของอำเภอพบพระ”การประเมินผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมจังหวัดตากประจำปี2559″ผู้ใหญ่วาริสา จันทร์แก้ว(ผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีย์)เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนที่2ของหมู่บ้านดอนเจดีย์  บ้านดอนเจดีย์ พื้นที่ประมาณ15,650ไร่ เดิมเป็นหมู่บ้านชาวปากะญอ ชื่อบ้านซอโอ ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้น ร่วมทั้งมีการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากที่อื่นเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นและใด้ขอจัดตั้ง หมู่บ้านขึ้นมาใหม่โดย.แยกจากบ้านซอโอ ในปีพ.ศ.2531 ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านดอนเจดีย์” โดย.มีนายเนิน สุขจิตรเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป