จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559

                ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ให้ที่ประชุมทราบ  การรับรองการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ผ่านมา และเรื่องข้อหารือประสานการปฏิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยในการนี้ ผวจ.ตาก ได้มอบโล่รางวัลและป้ายประกาศ ต่างๆ จำนวน ๔ ประเภทดังนี้ พิธีมอบโล่รางวัลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ , พิธีมอบโล่คนดีศรีเมืองตาก , พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอยการ และ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป