จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 11/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 11/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 11/2558

ที่ห้องประชุม ชั้น 4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พบพระ และแม่ระมาด เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่อง การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานงานร่วมกับภาคเอกชนในเรื่องการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ตลอดถึงบริเวณริมเมย , การดำเนินการเพิ่มเติมหลักสูตรภาษาพม่าในโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , ให้คลังจังหวัดตาก ประสานงานกับคณะทำงานระดับตำบลเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์และข้อมูลการลุงทุนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการเปิดศูนย์ประสานงานการลงทุนในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ และสามารถที่จะให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่สนใจได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ให้ข้อมูลแก่คณะทำงานระดับตำบล สำหรับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินการลงทุนในพื้นที่นั้นๆ ด้านจัดหางานจังหวัดตาก ทำการประสานงานไปยังตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องของแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงประสานงานร่วมกับสถานศึกษาและคณะทำงานระดับตำบลให้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานไทย-เมียนมา รวมไปถึงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ทุกส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมแรงงานในทุกๆด้าน และให้คณะทำงานระดับตำบล เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในพื้นที่แต่ละตำบล ในทุกๆประเด็น 

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป