จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 12/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 12/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 12/2558

                ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 12/2558 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเเละคณะทำงานระดับตำบลเข้าร่วมประชุม ในการนี้ เป็นการติดตาม รับฟังรายงานผลสรูปการดำเนินงาน เเละปัญหาอุปสรรค ของคณะทำงานของทุกภาคส่วน  อีกทั้งได้เเจ้งผลการทำคู่มือการลงทุน /การอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลเว็ปไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวนักลุงทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ตลอดจนรับทราบการรายงานความเคลื่อนไหวการตรวจเยี่ยมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของผู้บริหารระดับสุง เเละหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้  เพื่อเดินหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีประเด็นสำคัญและข้อสั่งการว่าด้วยเรื่อง การดำเนินการก่อสร้างถนนบริเวณลานสาง-ตลาดมูเซอ ในขณะนี้มีการเซนต์สัญญาเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว รวมถึงความเคลื่อนไหวในการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๒ คาดว่าจะทำการก่อตั้งแคมป์คนงานก่อสร้างภายในเดือนกรกฎาคมนี้ , โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีการดำเนินงาน โดยในระยะแรกจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อขยายการจ่ายน้ำประประ เขตอำเภอแม่สอด – แม่ระมาด และดำเนินการสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่ปะตอนบน ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า 8 ไร ในเขตตำบลแม่ปะ และการดำเนินการหาพื้นที่ ๓๐๐ ไร่ เพื่อการขยายการวางท่อเพื่อจ่ายน้ำประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก        – การก่อสร้าง สถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอด อยู่ในระหว่างการดำเนินการระยะที่ ๒ , โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระยะที่๑ ขณะนี้มีการขนย้ายอุปกรณ์ อาจส่งผลต่อการจราจรได้ เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ , เรื่องการสร้างความเข้าใจเรื่องที่ดินกับประชาชน เรื่องการออกโฉนดนั้นไม่สามารถกระทำได้กับพื้นที่ป่าไม้ถาวร และสำหรับการจัดหาพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น ได้เลือกพื้นที่ของรัฐซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งพื้นที่ ๒ แปลงที่จัดหามานั้น ได้ทำการคัดกรองอย่างละเอียดจากทุกฝ่ายแล้ว , การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล ขณะนี้มีการเปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนประจำพื้นที่เพื่อให้บริการข้อมูลพื้นที่แต่ละตำบลแก่ผู้ลงทุน

ภาพ /  ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป