จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 13/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 13/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 13/2558

                ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานระดับตำบล ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และคณะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีสาระสำคัญและข้อสั่งการ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งผู้ลงทุนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ นักลงทุนจากต่างประเทศ นักลงทุนจากในประเทศ และนักลงทุนในพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มประชาชนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบสหกรณ์ (Social Business) ซึ่งเป็นแนวทางการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในทุกภาคส่วน โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ อ.บ้านตาก อ.แม่สอด อ.พบพระ และสหกรณ์รายอื่นๆในจังหวัด เพื่อจำหน่ายสินค้าในรูปแบบตลาดสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเมืองเมียวดีผ่านการจัดทำตลาดสหกรณ์ระหว่างแม่สอด – เมียวดี ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ที่พัก สหกรณ์โรงแรม สินค้า OTOP เพื่อรวมกลุ่มและรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ  ทั้งนี้ จังหวัดได้เตรียมการสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดพักสินค้า/กระจายสินค้า โดยจะขอรับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจากส่วนกลาง , การพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เมียนมา , การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตากของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดการ (อย่างไม่เป็นทางการ) เดินทางมาในวันที่ 24 ส.ค. 58 เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบสหกรณ์ (Social Business) โดยให้ดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นเรียบร้อยของพื้นที่ รวมถึงเร่งผลักดันในการดำเนินงาน Social Business เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด , เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กร ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งประโยชน์ทางตรงที่ได้จากความเจริญและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา และความเจริญด้านเศรษฐกิจที่ได้รับจากคณะศึกษาดูงาน ร้านอาหาร โรงแรม เพื่อให้บุคลากรภาครัฐนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ  ด้านดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานระดับตำบล กล่าวถึง ผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ระดับตำบล ต.แม่สอด ซึ่งได้เปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 และการเตรียมการพัฒนาภูมิทัศน์เกาะกลางถนน รวมถึงเตรียมความพร้อมโดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วม การติดตั้งกล้อง CCTV. รถดับเพลิง การจัดทำศูนย์วัฒนธรรมสองแผ่นดิน การพัฒนาด้านการศึกษาโดยจัดทำทำศูนย์เรียนรู้ 4 ภาษา เป็นต้น

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป