จังหวัดตากจัดการประชุมบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี วันที่ 29 ธันวาคม 2558

จังหวัดตากจัดการประชุมบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี วันที่ 29 ธันวาคม 2558

จังหวัดตากจัดการประชุมบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี วันที่ 29 ธันวาคม 2558

                 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ประธานร่วมกับ นายซี่ ตุ่ เส่ง รองผู้วาราชการจังหวัดตาก เปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี โดยนำคณะทำงานฯของทั้งสองฝ่าย ร่วมหารือกับทุกภาคส่วน ในการกำหนดแนวทางการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการส่งเสริมความสัมพันธ์ชาแดนไทย  เมียน  ข้อมูลช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี  การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (CEPT) สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน การจัดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 10  13 มกราคม 2559 ณ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐ สร้างเจ้าสัวน้อย SME” และการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเมียวดี และเขตการค้าเมียวดี ของคณะผู้ประกอบการไทย ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2558 รวมทั้งการจัดกิจกรรม 9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆ ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559  

นอกจากนี้ ยังหารือเพิ่มเติม ในประเด็นการขยายเวลาปิดด่านฯ จาก 20.00 น เป็น 22.00 น. (เวลาไทย) เพื่อขยายเวลาในการจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้า รายงานผลการประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าทองคำจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี ความพึงพอใจในแนวทางปฏิบัติการนำทองคำ เข้า/ออก นอกประเทศไทย แนวทางการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขชายแดนไทย – เมียนมา

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะทำงานฯจะเป็นกลไกการหารือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และร่วมมือของทั้งสองประเทศทั้งนี้หลังจากเสร็จการประชุมทางคณะจะร่วมรับประทานอาหาร พร้อมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 อีกด้วย

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป