จังหวัดตากจัดการประชุมรับมอบนโยบาย มาตรา 14 ว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลและการทำงานเช้าไป – เย็นกลับ แห่งประราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

จังหวัดตากจัดการประชุมรับมอบนโยบาย มาตรา 14 ว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลและการทำงานเช้าไป – เย็นกลับ แห่งประราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

จังหวัดตากจัดการประชุมรับมอบนโยบาย มาตรา 14 ว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลและการทำงานเช้าไป เย็นกลับ แห่งประราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

                วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุทธา  สายวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม รับมอบนโยบาย มาตรา ๑๔ ว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลและการทำงานเช้า ไป-เย็นกลับ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการต่างๆที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น ในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ เข้าร่วมประชุม ในการนี้เพื่อเป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ในการใช้บังคับ ม.14 เเห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้รับทราบ เเละ ถือปฏิบัติ   ตลอดจนเป็นการร่วมปรึกษาเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดระบบแรงงานในพื้นที่ร่วมกัน ในส่วนที่รับผิดชอบ ของหน่วยงานราชการเเละผู้ประกอบการ  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป