จังหวัดตากจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี 2559

จังหวัดตากจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี 2559

จังหวัดตากจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมอินโค่อิน เขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตากจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี 2559 รุ่นที่ 9 โดยมีนายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ ปลัดจังหวัดตากเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนางสาว สุภาพ แสนมี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานท้องที่สำนักบริหารการปกครอง กรมการปกครองเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 150 คน

นับตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2551 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็นรูปธรรมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นต้นมา กรมการปกครองได้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเรื่อยมา แต่จากการติดตามในห้วงที่ผ่านมาพบว่า ยังคงมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้านบางส่วน ที่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเจตนารมณ์หลักของการทำงานเพื่อหมู่บ้านโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านในการช่วยเหลือ จึงทำให้การขับเคลื่อนการทำงานในหมู่บ้านยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและไม่เป็นที่ยอบรับของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะในการทำงานให้แก่ประธานกรรมการหมู่บ้านดังกล่าว กรมการปกครองจึงได้ทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี 2559 นี้ขึ้น

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป