จังหวัดตากจัดประชุมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่าและหมอกควัน แบบฝึกบนโต๊ะ(TTX)

จังหวัดตากจัดประชุมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่าและหมอกควัน แบบฝึกบนโต๊ะ(TTX)

จังหวัดตากจัดประชุมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่าและหมอกควัน แบบฝึกบนโต๊ะ(TTX)

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการจัดประชุมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่าและหมอกควัน แบบฝึกบนโต๊ะ(TTX) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นร่วมฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้ โดยได้มีการอธิบายบรรยายบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน วิธีการ ในการประสานงานร่วมกันระงับเหตุในทุกกระบวนการให้กับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ โดย สมมุติสถานการณ์จำนวน 5 สถานการฯ เช่น ไฟไหม้ไร่ข้าวโพดขนาดใหญ่ ไฟไหม้พื้นที่ป่า มีผู้ได้รับผลกระทบไฟลวก หมดสติและ ประชาชนได้ร่วมกันดับไฟ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาจนสามารถระงับเหตุสถานการณ์ไว้ได้

สำหรับพื้นที่จังหวัดตากมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 12,463 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 72 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ทั้งหมด และจากสถิติจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่เกิดการเผาไหม้อยู่ในลำดับที่ 4รองจากจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย โดยมีสาเหตุมาจากการหาของป่า การเผาไร่ และการล่าสัตว์

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป