จังหวัดตากจัดประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

จังหวัดตากจัดประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

จังหวัดตากจัดประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

                ณ ศูนย์การเเสดงสินค้าเเละส่งเสิมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด (otop) นายสมชัย หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพบปะเยี่ยมเยือนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มพลังมวลชน ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   โดยที่ประชุมมีการนำเสนอเเนวทางปฎิบัติในการดำเนินการนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและจังหวัด ทั้ง การพัฒนาขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งเรื่องแผนงานโครงการในการป้องกันไฟป่าและการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ เเละการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก รวมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยสร้างความสามัคคีร่วมมือพัฒนาจังหวัดตากเเละดูเเลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อีกด้วย   นอกจากนี้ นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วม มอบนโยบายจังหวัดโดยชี้ให้เห็นถึงภาพรวมการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ตาก ในการจัดกิจกรรม9 วันหรรษาสนุกเเบบสุขๆ ทั้ง 9 อำเภอ ของ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดตากมากๆอย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้ให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะพุดคุยกับผู้นำท้องที่เเละกลุ่มมวลชนเพื่อชี้เเจงเเละรับทราบปัญหาต่างๆในพื้นที่พร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกันสู่คลังสมองที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของจังหวัดตากให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยในส่วนของเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี  นายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายก นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมรับงานนโยบายรัฐบาล ซึ่งโอกาสนี้นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนกล่าวสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆเตรียมความพร้อมรับมือกับความเจริญ ใช้โอกาสกิจกรรม 9 วันหรรษาสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าชุมชนอีกด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป