จังหวัดตากจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 62 ปี

จังหวัดตากจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 62 ปี

จังหวัดตากจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  ครบรอบ  62  ปี

            จังหวัดตากจัดวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เพื่อเริ่มพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  ครบรอบ  62  ปี  พร้อมด้วยนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน  โดยมีพระราชวีรากร  เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม  เป็นประธานฝ่าสงฆ์  และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดตากทั้ง 9 อำเภอ  เข้าร่วมงานในวันสถาปนาจำนวนกว่า  250  คน 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เปิดเผยว่า  ในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ของทุก ๆ ปี  เป็นวันสถาปนาการตั้งกองอาสารักษาดินแดนในประเทศไทย  ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  โดยในวันนี้  ทางจังหวัดตากได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอส. พร้อมมอบเข็มอาสาสมัครรักษาดินแดน มอบเสื้อกันหนาวและมอบทุนการศึกษา  ให้กับบุตรหลาน  ของอส.  ที่ปฏิบัติหน้าที่  มีผลงานดีเด่น  ซึ่งอส.ทุกนาย  พร้อมที่จะประสานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสงบสุขของสังคม  และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวชาวจังหวัดตาก  ด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมส่วนรวม

กองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นกองกำลังอาสาสมัครสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม โดยการรับสมัครราษฎรที่สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการและผู้บัญชาการ  ปัจจุบัน คือ นายกองใหญ่ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ในอดีตเมื่อเกิดศึกสงคราม จะมีการรวมตัวกันของราษฎรที่มิใช่กำลังทหาร เพื่อต่อสู้กับข้าศึกเพื่อรักษาแผ่นดิน อาทิ ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่า ในราวปี พ.ศ. 2308 – 2309 การสู้รบที่เมืองถลางของคุณหญิงจันและนางมุก การสู้รบที่เมืองนครราชสีมาของคุณหญิงโม รวมถึงการสถาปนากองเสือป่า ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสา โดยได้ออกพระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 เพื่อให้การฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติในยามศึกสงคราม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เป็นผลให้เกิดกิจการด้านพลเรือนอาสา มีรูปแบบและระบบการจัดการที่ชัดเจนมากขึ้น จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป