จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

                ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตาก ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กุตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วน ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลแม่กุทั้ง 12 หมู่บ้านเข้าร่วมงานในรั้งนี้กว่า 1,000 คน ตำบลแม่กุซึ่งประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้านประชากร 11,210 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่งคือ เทศบาลตำบลแม่กุและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ

                ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านคือ แหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภค ฤดูแล้งไม่มีน้ำสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรมไม่มีฝายกักเก็บชะลอน้ำ ปัญหาเอกสารสิทธ์ ที่ดินที่อยู่อาศัยสำหรับการประกอบอาชีพ ถนนที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และการติดต่อสื่อสารในบางหมู่บ้านไม่มีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ ส่วนกิจกรรมในการออกหน่วยราชการจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การมอบถุงยังชีพ การมอบทุนการศึกษา การมอบรถจักรยาน 2 ล้อ การแสดงของแต่ละหมู่บ้าน และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป