จังหวัดตากจัดโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก

จังหวัดตากจัดโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก

จังหวัดตากจัดโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก

          ที่ห้องประชุมควีนฮอลล์ โรงแรมควีนพาเลส เขตเทศบาลนครแม่สออด นายสุธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีจัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฎิรูประดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายอัครพันธ์ พูลศิริ ปลัดอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและอำเภอ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากเข้าร่วมกว่า 50 คน ตามที่จังหวัดตากโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป เพื่อดำเนินการสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชะชนทุกกลุ่มฝ่าย ตลอดจนเพื่อให้การปฏิรูปประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งได้สั่งการให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทั้งระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นนั้น การดำเนินการในระยะที่ 1 เป็นการดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกกลุ่ม/ฝ่าย ในพื้นที่โดยจัดให้มีเวทีเสวนาค้นหาปัญหาและความต้องการของประชนชนในทุกระดับ ช่วงการแก้ปัญหาที่ผ่านมาการทบทวนตรวจสอบว่าเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่โดยมีจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบูรณาการการทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแล และประสานการปฎิบัติตลอดจนเพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายจากรัฐบาล

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป