จังหวัดตากจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน พื้นที่อำเภอสามเงา

จังหวัดตากจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน พื้นที่อำเภอสามเงา

จังหวัดตากจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน พื้นที่อำเภอสามเงา

ที่ห้องประชุมอำเภอสามเงา จังหวัดตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยใช้หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง ประกอบด้วย ร่วมกันคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ สร้างสามัคคี และปรองดองของปร  ะชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อ สร้างพลัง โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ และ ร่วมกันทำ เพื่อ สร้างสังคมปรองดอง โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จาการร่วมกันคุย ร่วมกันคิด มาร่วมกันจัดทำโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดอง

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยกลุ่มเด็กและเยาวชน จากโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จำนวน 60 คน นักเรียนจากโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งจะได้ทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด และอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การน้อมนำพระบรมราโชวาทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำโครงการปลูกฝังความสามัคคี และการเปิดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชน

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป