จังหวัดตากต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาสภาพแวดล้อมในการลงทุน ณ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จังหวัดตากต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาสภาพแวดล้อมในการลงทุน ณ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จังหวัดตากต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาสภาพแวดล้อมในการลงทุน ณ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
                ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการ พร้อมด้วย นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาสภาพแวดล้อมในการลงทุน ณ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ด้านความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเป็น บอร์เดอร์ เทรดดิ่ง และ อาเซียน คอนเน็คติวีตี้ จากนั้นเป็นข้อซักถามระหว่างคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะประธานคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับอำเภอแม่สอด อันเป็นพื้นที่หลักของการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนที่มีความสนใจในพื้นที่นครแม่สอด ไม่ว่าจะเป็นด้านโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตเข้ามาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หรือแม้แต่ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างคอนโดมิเนียม ที่มีนักลงทุนทั้งไทย และ ต่างชาติ เริ่มทำการก่อสร้างบ้างแล้วในเขตเทศบาลนครแม่สอด และสำหรับความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่พร้อมจะรองรับความเจริญด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องไปสังคม และวัฒนธรรม โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จะต้องความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไปพร้อมๆกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยการปรับฐานะการปกครองจากเทศบาลนครแม่สอด เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ต่อไปในอนาคต///////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป