จาก “ดงโต่งโต้น” เป็น นาดอนโมเดล (Nadon Mdel)

จาก “ดงโต่งโต้น” เป็น นาดอนโมเดล (Nadon Mdel)

ที่มา พงศธร พรมโกวาด / สุมารินทร์ อะโรคา
นิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

 

มกส. พัฒนา นาดอนโมเดลแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผุด “นาดอนโมเดล” เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จากการที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาดงโต่งโต้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเป็น นาดอนโมเดล (Nadon Mdel) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กล่าวถึง ที่มาที่ไปของ นาดอนโมเดลว่า สืบเนื่องมาจากทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งพื้นที่หนึ่งสำหรับจัดเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ามาพัฒนาต่อเป็นนาดอนโมเดล ซึ่งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากนาดอนจะมี 4 กลุ่มหลักๆ คือ 1.มหาวิทยาลัย ในการเข้ามาใช้พื้นที่ทำการสาธิตการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2. อาจารย์ ในการที่จะใช้พื้นที่นาดอน รองรับการทำวิจัย โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 3.นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ในการที่จะพลิกฟื้นโดยใช้แนวคิดต่างๆมาประยุกต์ใช้ 4.ชุมชน เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเหมือนกับชุมชนโดยรอบ เพราะฉะนั้นแล้วชุมชนก็จะเห็นประโยชน์จากการพลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแล้ง ให้กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้

“อยากฝากถึงเยาวชน ควรที่จะหันกลับเข้ามาและก็มองดูถึงจุดยืนของตัวเองที่แท้จริง และลองเอาแนวคิด ฐานคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม ก็จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และก็จะสามารถก้าวหน้าต่อไปในการพัฒนาประเทศชาติได้” อาจารย์ยุทธพงศ์ กล่าว

 

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS