จาก ‘มูลนิธิโลกสีเขียว’ ถึง ‘พลเอก ประยุทธ์’ ว่าด้วยนโยบายจักรยาน

จาก ‘มูลนิธิโลกสีเขียว’ ถึง ‘พลเอก ประยุทธ์’ ว่าด้วยนโยบายจักรยาน

14 พฤศจิกายน 2557 – มูลนิธิโลกสีเขียวเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมจักรยาน หลังจากพลเอก ประยุทธ์ ซึ่งอีกตำแหน่งนั้นเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อการใช้จักรยานในหลายโอกาส พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมการใช้จักรยานตามความเหมาะสม มูลนิธิโลกสีเขียวซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่รณรงค์ให้เมืองเป็นมิตรต่อจักรยานมาหลายปี ได้เขียนจดหมายขอเสนอแนวทางการส่งเสริมจักรยานให้เป็นเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งในการปฏิรูประบบการสัญจรในเมือง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาจราจรอันเป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่

ข้อความในจดหมายมูลนิธิโลกสีเขียว ระบุว่า รัฐควรส่งเสริมการใช้จักรยานในหลายด้าน เช่น เพื่อการกีฬา การท่องเที่ยว และการสัญจรในชีวิตประจำวัน และแต่ละประเภทต้องใช้กลยุทธ์แตกต่างกัน โดยการส่งเสริมจักรยานเพื่อการสัญจรนั้น จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในเมืองซึ่งมีพื้นที่ถนนจำกัด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งที่ผ่านมาภาคประชาชน เอกชน และสื่อมวลชนได้ดำเนินการมากมายเพื่อส่งเสริมการสัญจรด้วยจักรยานในขอบเขตที่สามารถทำได้

มูลนิธิโลกสีเขียวจึงเสนอต่อภาครัฐว่าควรส่งเสริมในส่วนที่ภาคประชาสังคมไม่สามารถทำได้ตามลำดับดังต่อไปนี้

  1. มองเห็นและยอมรับว่าจักรยานเป็นพาหนะสัญจรประเภทหนึ่ง จึงควรเริ่มเก็บสถิติจำนวนผู้ใช้จักรยานในเมืองต่างๆ
  2. ยอมรับว่าหากจะส่งเสริมให้คนใช้จักรยานเดินทางได้มากกว่านี้ รัฐต้องทำให้การใช้จักรยานสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น เริ่มต้นด้วยการปรับพื้นผิวถนนด้านซ้ายให้ราบเรียบ ไม่มีร่องฝาท่อและหลุมบ่อ และบังคับใช้กฎหมายไม่ให้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุกล้ำทางเท้าและทางจักรยาน
  3. ให้ความสำคัญแก่ขนส่งมวลชนมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว ทำให้ระบบรถประจำทางรถไฟรถไฟฟ้า และเรือโดยสาร เป็นโครงข่ายการสัญจรระบบใหญ่และกลางเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ลำเลียงคนจำนวนมากไปยังส่วนหลักๆ ของเมือง โดยต้องแบ่งพื้นที่การสัญจรคืนมาจากรถยนต์เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนมีความคล่องตัวสูง และสะดวกสบายกว่ารถยนต์ส่วนตัว
  4. การใช้จักรยานและการเดินเป็นโครงข่ายการสัญจรละเอียด เสมือนเป็นเส้นเลือดฝอยเชื่อมต่อเส้นเลือดใหญ่และเชื่อมต่อกันเอง เพื่อลำเลียงคนไปสู่ทุกส่วนย่อยๆ ของเมือง โดยต้องแบ่งพื้นที่การสัญจรคืนมาจากรถยนต์ ปลูกต้นไม้ใหญ่ริมทางเพื่อให้ร่มเงาแก่คนเดินและผู้ใช้จักรยาน
  5. ศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ และออกแบบถนนโดยคำนึงถึงการใช้มอเตอร์ไซค์ร่วมกับรถยนต์พาหนะทั้งสองประเภทเป็นพาหนะที่มีความเร็ว แต่ถนนในเมืองออกแบบเพื่อสนองความต้องการของรถยนต์มากกว่ามอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมาก

นอกจากนี้ที่ผ่านมา รัฐส่งเสริมขนส่งมวลชนและการสัญจรทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งจักรยาน โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อรถยนต์ การส่งเสริมจักรยานจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง มูลนิธิโลกสีเขียวจึงเสนอให้รัฐควรปฏิรูประบบการสัญจรใหม่ ให้ความสำคัญแก่การใช้รถยนต์ส่วนตัวในย่านกลางเมืองน้อยที่สุด และควรพิจารณาว่าหากจะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด รัฐต้องกล้าที่จะเรียกพื้นที่ถนนอันเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคนคืนมาจากรถยนต์

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มที่ มูลนิธิโลกสีเขียว

20141411165256.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ติดตามข่าวสาร รวบรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย และต่างประเทศ