จดหมายจากชาญวิทย์ เกษตรศิริ ถึง ชวน หลีกภัย และ…

จดหมายจากชาญวิทย์ เกษตรศิริ ถึง ชวน หลีกภัย และ…

จากพาดหัวข่าวของบางกอกโพสต์ Dems tipped to run in Feb 2 poll : Abhisit fears boycott will trigger party defections (คลิกอ่าน) ที่พูดถึงอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และการเลือกตั้ง อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนจดหมายไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัว https://www.facebook.com/charnvit.ks ถึง ชวน หลีกภัย สำเนาถึง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.สมคิด เลิศไพฑูรญ์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา และ กัลยาณมิตร มีใจความดังต่อไปนี้

//////////////////////////

An Open Letter to Chuan-Abhisit-Noranit-Somkid

เรื่อง พรรคประชาธิปัตย์ กับ การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557

เรียน ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคฯ อดีต นรม. และ กก สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(สำเนา ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร 
ศ. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
กก. สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณาจารย์ นักศึกษา และ กัลยาณมิตร)

ในฐานะประชาชนไทย ผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย 
ในฐานะศิษย์และผู้ร่วมงานสำนักศึกษาเดียวกัน 
ในฐานะที่ครอบครัวทั้งฝ่ายพ่อและแม่ 
ออกเสียงเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ 
ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Post 18 ธันวาคม 
ที่พาดหัวข่าวว่า Dems tipped to run in Feb 2 poll 
ซึ่งถ้าหากเป็นจริงดังกล่าว 
คือ พรรคประชาธิปัตย์จะลงรับเลือกตั้ง 
ก็จะเป็นผลดี ดัง 6 ประการ ต่อไปนี้

1) ประเทศชาติ และประชาชนของเรา 
ก็คงจะรอดพ้นทางตันทางการเมือง 
รอดพ้นจากสงครามกลางเมือง 
การนองเลือด การจลาจล และกาลียุค ไปได้

2) การยุบสภา และกำหนดให้มีการเลือกตั้งนั้น 
เป็นวิถีทางประชาธิปไตย 
ที่ในด้านหนึ่ง เป็นการคืนอำนาจให้ประชาชน 
คล้ายเป็นการทำประชามติกลายๆ 
และมีโอกาสที่เราจะดำเนิน “การปฏิรูป” ไปพร้อมๆ กัน

3) การบอยคอตการเลือกตั้ง 
การประท้วงโดยไม่มีที่สิ้นสุด 
การไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ หรือหลักนิติธรรม 
ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติ และประชาชนของเรา 
เพราะแทนที่จะผ่อนคลายบรรยากาศทางการเมือง 
อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้น 
อันอาจนำมาซึ่งการนองเลือด ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
และนำมาซึ่งการปฏิวัติรัฐประหาร ดังที่เคยเป็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง 

4) ผมมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่า การเลือกตั้ง 
หรือ การคืนอำนาจให้ประชาชนนั้น 
เป็นอารยะ สากล 
และเป็นหนทางที่ประเทศชาติ และ ประชาชนของเรา 
จะหาทางออกได้โดยสันติวิธี 
แม้ว่าความขัดแย้งและ/หรือปัญหาทางการเมือง 
ที่เราเผชิญอยู่ จะยังไม่หมดสิ้นไปเสียทีเดียว

5) ผมเชื่อว่าการเรียกร้อง “การปฏิรูป” 
ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นั้น 
สามารถจะทำได้ทันที พร้อมๆ 
ไปกับการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557

6) ผมขอเรียกร้อง และขอเสนอให้ “หัวหน้า” พรรคการเมืองทุกพรรค 
ไม่ว่าเก่า ใหม่ ใหญ่ เล็ก 
เสนอนโยบาย แนวทาง และแผนงานใน “การปฏิรูป” อย่างเป็น “รูปธรรม” 
ต่อประชาชนที่จะไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 
ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ อาทิ เช่น 

– จะให้มีการปฏิรูป กม. หมิ่นฯ ม. 112 อย่างไร หรือไม่ 
ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

– จะให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญ 2550 
บางมาตรา หรือทุกมาตรา หรือไม่แก้เลย

– จะให้มีการปฏิรูปฝ่ายตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง องค์กรอิสระ หรือไม่ และ อย่างไร

– จะให้มีการปฏิรูปฝ่ายบริหาร นักการเมือง พรรคการเมือง 
ให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประเทศชาติ ได้อย่างไร

– จะให้มีการปฏิรูป เพื่อให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจำกัดการคอรัปชั่น 
ทั้งในระดับจุลภาค และ มหภาค

– จะให้มีการปฏิรูปการถือครองที่ดิน หรือไม่ และ อย่างไร

– จะให้มีการปฏิรูปการเก็บภาษีมรดก 
ภาษีรายได้แบบก้าวหน้า หรือไม่ และ อย่างไร

– จะให้มีการปฏิรูปฝ่ายนิติบัญญัติ 
ในรูปแบบของ สภาผู้แทนราษฎร หรือ สภาประชาชน

– จะให้มีการปฏิรูป สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค 
ความเท่าเทียมทางเพศ ว่าด้วย 1 คน 1 เสียง 
หรือคนบางประเภทบางเพศ มีมากว่า 1 เสียง 

– จะให้มีการปฏิรูป เพื่อขจัดช่องว่างทางเศรษฐกิจ โอกาส รายได้ 
และฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับกลาง ระดับล่าง 
และที่อยู่อาศัยห่างไกล หรือไม่ และอย่างไร

– จะให้มีการปฏิรูป ทางด้านการศึกษา 
ทั้งหลักสูตร แบบเรียน และ/หรือคุณภาพ 
กับจิดสำนึกของ ครู อาจารย์ นักวิชาการ 
ตลอดจนบุคคลากรด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาฯ และบรรดามหาวิทยาลัย

– จะให้มีการปฏิรูป สื่อสารมวลชน นสพ. วิทยุ ทีวี โซเชียลมีเดีย 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีหลักวิชาการ 
และเป็นธรรมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น

ที่สำคัญที่สุด คือ 
จะให้มีการปฏิรูป อย่างไร 
ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
และขออวยพรให้พรรคประชาธิปัตย์ 
ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดของสยามประเทศไทย 
จงประสบความสำเร็จในกิจกรรมทางการเมือง 
การเลือกตั้ง และการปฏิรูปประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ข้าราชการบำนาญ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 ธันวาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส สนใจได้ข่าวสารบ้านเมือง สื่อสารมวลชน ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ สนใจการทำเว็บไซต์ มีเว็บบล็อกส่วนตัวที่ iambuggo.com