จดหมายจากวุฒิสภากัมพูชา ขอให้ไทยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี

จดหมายจากวุฒิสภากัมพูชา ขอให้ไทยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี

แฟนเพจหยุด เขื่อนไซยะบุรี(stop Xayaburi Dam) ได้เผยแพร่จดหมายจากวุฒิสภากัมพูชา ขอให้ไทยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี เพราะ “โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีถือว่าเป็นเขื่อนที่มีผลกระทบร้ายแรงสุดแห่งหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการก่อสร้างในโลก” เนื้อหาดังนี้

20140407173422.jpg

5 พฤษภาคม 2557
เรียน ฯพณฯ

ด้วยความตระหนักว่าชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 60 ล้านคนในกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามกำลังถูกคุกคามโดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีและดอนสะโฮง ซึ่งจะเป็นเขื่อนแห่งแรกที่สร้างขึ้นในตอนล่างของลำน้ำโขงสายหลัก พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของชาวกัมพูชาจึงได้ร้องขออย่างจริงใจให้ ฯพณฯ พิจารณาปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนดังต่อไปนี้

ให้ชะลอโครงการที่กล่าวถึงโดยทันที เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเวียดนามที่มีต่อกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554 โดยเวียดนามได้ร้องขออย่างจริงจังให้ “ชะลอการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีรวมทั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอื่น ๆ ในตอนล่างของลำน้ำโขงสายหลักออกไปอีกอย่างน้อย 10 ปี… “

ให้ยกเลิกความตกลงจัดซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีของรัฐบาลไทย ทั้งนี้เป็นไปตามข้อคัดค้านของทั้งประชาชนขาวกัมพูชาและรัฐบาลเวียดนาม และสืบเนื่องจากที่ผ่านมาทางโครงการยังไม่ปฏิบัติตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าและกระบวนการตามความตกลงของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นไปตามความตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 ที่มีการลงนามโดยประเทศที่สี่

พวกเราที่เป็นประชาชนขาวกัมพูชาและวุฒิสมาชิกเชื่อมั่นว่าจำเป็นต้องมีปฏิบัติการเหล่านี้ และถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรมหากท่านยอมรับซึ่งข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

  1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีถือว่าเป็นเขื่อนที่มีผลกระทบร้ายแรงสุดแห่งหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการก่อสร้างในโลก
  2. โครงการนี้จะก่อให้เกิดภัยคุกคามข้ามพรมแดนครั้งใหญ่สุดเท่าที่มีมาต่อความมั่นคงด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือในภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
  3. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  4. ยังไม่มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากเขื่อนไซยะบุรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นไปได้ในทางเทคโนโลยี เพราะการบรรเทาผลกระทบต่อการอพยพของปลาและการหลากของตะกอน ซึ่งย่อมส่งผลร้ายต่อแหล่งประมงในชายฝั่งซึ่งมีคุณค่ามากสุดในโลก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อบูรณภาพของบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

ฯพณฯ เราเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่จะดำเนินการ เนื่องจากตามข้อมูลของผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี การก่อสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำโขงสายหลัก จะไม่เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งต้นปี 2558 โดยการก่อสร้างดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนต่อระบบลุ่มน้ำโขงตอนล่างทั้งหมด

ในนามตัวแทนประชาชนขาวกัมพูชาทุกคน และในนามพี่น้องที่อาศัยอยู่ตลอดทั่วลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เราขอกระตุ้นให้ท่านดำเนินการโดยทันที


สำเนา ประธานและกรรมการบริหารธนาคารไทยสี่แห่งที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการเขื่อนแห่งนี้

  • นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
  • นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  • ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
  • ฯพณฯ เหงียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  • ฯพณฯ ทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ABOUT THE AUTHOR

ติดตามข่าวสารเพื่อนบ้าน อาเซียน ต่างประเทศ และซอกมุมต่างๆ ของโลก