จ่อบินตรง เลย – หลวงพระบาง รองรับแผนท่องเที่ยว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”

จ่อบินตรง เลย – หลวงพระบาง รองรับแผนท่องเที่ยว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”

สืบเนื่องจากจังหวัดเลยได้เสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด  สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  4 เมือง  2 ประเทศ  เชื่อมโยงจังหวัดเลย  แขวงหลวงพระบาง  นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย  ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดเลย และหนองคาย  ต่อมาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติได้เห็นชอบแผนดังกล่าว พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมนัดพิเศษที่อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จังหวัดเลย เป็นจังหวัดนำร่องดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 

20150909161747.jpg

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 ก.ย.58 ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปหารือกับ ท่านคำขัน  จันทะวีสุข เจ้าแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อเจรจาความร่วมมือกันในการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพและคุณภาพ ซึ่งเป็นการหารือเกี่ยวกับข้อตกลง และการดำเนินการในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 4 เมือง 2 ประเทศ

โดยทางการหลวงพระบางได้สนับสนุนในการเดินทางไปมาหาสู่กันทาง เสนอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเรื่องการข้ามแดนที่กำหนดไว้เมื่อปี 2540 ให้มีการแก้ไข 2 ประเด็น คือเรื่องเวลาพำนักในพื้นที่ชายแดนจาก 2 คืน 3 วัน เป็น 6 คืน 7 วัน หรือ 4 คืน 5 วัน ประเด็นที่ 2 คือ สามารถให้ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว หรือ บอเดอร์พาส ข้ามไประหว่างแขวง กับจังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น จาก จ.เลย เดิมสามารถไปได้ถึงไชยบูลี แต่ขอเปลี่ยนให้บอเดอร์พาส สามารถไปถึงแขวงหลวงพระบาง หรือแขวงบ่อแก้วได้  รวมไปถึงการเห็บชอบให้ยกด่านเมืองสานะคามที่อยู่ตรงข้าม อ.เชียงคาน และด่านบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทร์ ที่อยู่ตรงข้ามกับด่านคกไผ่ อ.ปากชม เป็นด่านพรมด่านถาวร เพื่อให้เกิดเส้นทางการเดินทางจากรถยนต์ข้ามแพ จากด่านคกไผ่  อ.ปากชม ไปยังวังเวียง นครหลวงเวียงจันทร์ ไปสู่หลวงพระบาง อีกหนึ่งเส้นทาง20150909161751.jpg 20150909161755.jpg

ด้านองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ อพท. ได้มีการสำรวจการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ จากจังหวัดเลย ร่องเรือไปขึ้นฝั่งยังเมืองปากลาย เดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังแขวงไชยบูลี สู่เมืองหลวงพระบาง อีกหนึ่งเส้นทาง  ขณะที่การเดินทางโดยอากาศยาน ได้มีการหารือและเห็นชอบร่วมกันที่จะผลักดันเส้นทางการบินจากเลยสู่หลวงพระบาง โดยนักท่องเที่ยวนั่งเครื่องบินจากหลวงพระบาง มาลงที่ สนามบินเลย และเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครและที่อื่น

ซึ่งการเจรจาครั้งนี้ได้มีทำรายงานการประชุมร่วม ให้มีการตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน มาเจรจาเพื่อลงบันทึกความร่วมมือที่จังหวัดเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือกลางเดือนมกราคม  ในส่วนของการทำบันทึกข้อตกลงจะมีผลโดยตรงต่อประเทศ โดยทางการหลวงพระบางจะได้นำเข้าที่ประชุมร่วมกับรัฐบาลกลาง ซึ่งตรงกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน จ.เลย ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลเป็นกลุ่มแรก ใช้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมกับ 4 แขวงของ สปป.ลาว ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาล และได้มีการมติเห็นชอบตามที่ อพท.เสนอ โดยให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดนำร่อง ภายใต้แผนการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 4 เมือง 2 ประเทศ